Algemene voorwaarden

Algemene verkoop-, leverings-en betalingsvoorwaarden
 1. Toepasselijkheid
 
Alle bepalingen van deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst en aanbieding tot het verrichten van leveringen en/of diensten, voor zover hiervan niet uitdrukkelijk schriftelijk door partijen wordt afgeweken.
 
 1. Offertes
 
Offertes zijn geheel vrijblijvend tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten en zijn gebaseerd op uitvoering onder normale omstandigheden en gedurende normale wekuren. Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt aanvaard, dan hebben wij het recht het aanbod gedurende twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding schriftelijk te herroepen. Alle afbeeldingen, tekeningen , opgaven van maten en gewichten, kleuren etc. Gelden slechts bij benadering, en binden ons niet. Tekeningen, berekeningen, fotokopieën, beschrijvingen, modellen, monsters en eventuele bescheiden en bijlagen, betrekking hebbende op een aanbieding, worden geacht deel uit te maken van deze aanbieding en blijven ons eigendom. Zij mogen zonder schriftelijke toestemming nimmer worden gekopieerd, aan derden getoond of afgegeven, bekend gemaakt of gebruikt worden en dienen op ons verzoek terstond te worden teruggegeven.
De wederpartij is jegens ons aansprakelijk voor schade ontstaan doordat derden de afbeeldingen e.d. te zien of in handen krijgen.
 
 1. Opdracht
 
Een overeenkomst wordt geacht eerst tot stand te zijn gekomen, wanneer de opdracht door ons schriftelijk is bevestigd, dan wel met de levering een aanvang is gemaakt. Afspraken met of toezeggingen door onze vertegenwoordigers of ondergeschikten zijn voor ons niet bindend, tenzij deze nadere afspraken of toezeggingen schriftelijk door ons zijn bevestigd.
 
 1. Levering
 
Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt de levering van goederen met een netto-faktuurbedrag boven de € 125,- inclusief verpakking en franco huis. Voor zendingen naar het buitenland geschiedt de levering franco grens, boot of vliegtuig.
Bij leveringen van een netto –faktuurbedrag lager dan €125,- zijn wij gerechtigd transport-, administratiekosten en eventuele toeslagen in rekening te brengen. Toeslag op kleine orders wordt niet berekend op goederen,die contant worden betaald en aan ons magazijn worden opgehaald. Speciale of dure emballage,zoals kisten e.d. ,wordt in rekening gebracht ,doch voor het berekende bedrag teruggenomen,mits deze emballage uiterlijk binnen 14 dagen na aflevering franco aan ons wordt teruggezonden en onbeschadigd wordt terugontvangen.
 
Wij zijn te allen tijde gerechtigd leveringen in gedeelten uit te voeren. Zodanige leveringen worden afzonderlijk gefactureerd. Indien is overeengekomen dat de levering in gedeelten dient plaats te vinden,zullen deze algemene voorwaarden ten aanzien van elke deelleverantie als een seperate overeenkomst van toepassing zijn.
Door ons opgegeven levertijden zijn slechts streeftijden en zullen nimmer te beschouwen zijn als fatale termijn,tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij  niet tijdige levering dienen wij derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld en dient ons een redelijke termijn te worden gegeven om de overeenkomst alsnog uit te voeren.
 
 1. Transportschade
Verzending van goederen geschiedt voor risico van de koper. Transportschade en/of manco’s dienen door de afnemers onmiddellijk bij aankomst aan de vervoerder gemeld te worden met inachtneming van de daarvoor gediende aanwijzingen van de vervoerder.
 
 1. Reclames,garantie,retourzendingen
Reclames kunnen slechts,indien zij uiterlijk binnen 8 dagen na de levering schriftelijk te onzer kennis zijn gebracht,in behandeling genomen. Indien aan een reclame na verloop van voormelde termijn aandacht wordt geschonken,geschiedt zulks geheel onverplicht zonder dat de koper daaraan enig recht kan ontlenen.
Indien een reclame tijdig is ingediend en wij zijn van oordeel dat de reclame gegrond is ,dan hebben wij het recht:
 1. Tot gehele of gedeeltelijke herlevering van de producten over te gaan, een en ander afhankelijk daarvan of de reclame betrekking heeft op alle producten, dan wel een deel daarvan, in beide gevallen onder de verplichting voor opdrachtgever de producten, waarop de reclame betrekking heeft terug te zenden; of
 2. Een vervangende schadevergoeding in geld te geven tot ten hoogste het bedrag, gelijk aan de waarde van het geleverde, wat de verplichting voor de wederpartij meebrengt de producten waarop de klacht betrekking heeft terug te zenden.
Een reclame schort de betalingsverplichting van de wederpartij nimmer op.
Wij staan in voor de deugdelijkheid van de door ons geproduceerde en geleverde  producten of onderdelen van producten. Gedurende een periode van drie maanden te rekenen vanaf de datum van levering der producten verlenen wij garantie voor materiaal-of fabricagefouten.
De garantie houdt in dat wij het geleverde geheel of gedeeltelijk terugnemen of vervangen of teruggeven wat voor de levering in rekening werd gebracht.
De garantie geldt niet:
 1. Indien de fouten het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik of van andere oorzaken dan de ondeugdelijkheid van het materiaal of de fabricage; en
 2. Indien de opdrachtgever ons de productiewijze en/of het materiaalgebruik heeft voorgeschreven.
Goederen ten aanzien waarvan binnen de garantietermijn wegens fabricage- of materiaalfouten een beroep op de garantie wordt gedaan, moeten met een duidelijke omschrijving van de klacht onmiddellijk franco aan ons worden opgezonden. De beoordeling of deze goederen al dan niet voor vervanging of vergoeding in aanmerking komen, berust uitsluitend bij ons, terwijl ontbinding van de desbetreffende overeenkomst uit dezen hoofde is uitgesloten. Garantie geldt slechts binnen Nederland, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
Op onderdelen, welke door ons van derden zijn betrokken, wordt nimmer meer garantie gegeven dan die, welke de desbetreffende leverancier aan ons verleent. Nimmer wordt garantie gegeven ten aanzien van gebreken, die geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn voorschriften, welke de overheid inzake de aard of de kwaliteit van toegepaste materialen heeft gesteld of zal stellen.
 
Zonder  onze voorafgaande toestemming mogen goederen nimmer worden teruggezonden, zulks uitzonderd het geval, dat onzerzijds niet is geleverd conform de aanbieding en koper de goederen niet alsnog wenst te behouden. Indien terugzending is of wordt toegestaan,worden de goederen slechts teruggenomen en wordt de koper voor hetgeen hem in rekening is gebracht slechts gecrediteerd,mits de goederen uiterlijk binnen 8 dagen na afzending in onbeschadigde toestand,in de originele verpakking en onder de overlegging van de bijgesloten pakbon ons weer bereiken.
 
Garantie houdt nimmer meer in dan vervanging van het geleverde of terugbetaling van hetgeen voor de levering werd berekend.
 
 1. Betaling, eigendomsvoorbehoud
 
Betalingen van de facturen dienen te geschieden voor de vervaldatum genoemd in de facturen, zonder korting en/of verrekening, op een door ons aangewezen bank- of girorekening. De op onze bank- giro- afschriften aangegeven valutadag is bepalend en wordt derhalve als betalingsdag aangemerkt. Vanaf de vervaldatum der factuur is de wederpartij aan ons tevens de wettelijke rente verschuldigd. De kosten in redelijkheid gemaakt ten behoeve van de invordering komen na de vervaldatum tevens ten laste van de wederpartij. Deze kosten bedragen tenminste het door de Nederlandse Orde van Advocaten vastgestelde incassotarief. Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de wederpartij in verzuim is met betalen, failliet wordt verklaard, danwel een daartoe strekkend verzoekschrift wordt ingediend, surseance van betaling wordt aangevraagd,of indien de wederpartij door welke oorzaak ook de vrije beschikking over (een gedeelte van) zijn vermogen verliest of dreigt te verliezen.
 
Alle door ons geleverde goederen blijven tot op het moment van volledige betaling van al onze vorderingen,met inbegrip van renten en kosten-en in ieder geval in rekening-courant wordt geleverd,tot op het moment van vereffening van het eventueel ten laste van de opdrachtgever komende saldo - ons eigendom. De opdrachtgever is voor bedoelde volledige betaling c.q. vereffening niet bevoegd de goederen aan derden te verpanden of de eigendom  daarvan over te dragen dan overeenkomstig zijn normale bedrijf of normale bestemming van de goederen. Bij overtreding hiervan wordt,welke de betalingcondities ook zullen zijn,de koopprijs terstond en ten volle opeisbaar. Voorst hebben wij het recht in dat geval alle goederen zonder enige machtiging van de opdrachtgever of van de rechter zelf terug te doen halen van de plaats waar zij zich bevinden.
 
 1. Onbindende voorwaarde
Indien de koper tekort schiet in de nakoming van enige op hem rustende verplichting,of indien hij in staat  van faillissement is verklaard of zijn faillissement is aangevraagd of indien (voorlopige) surséance van betaling is aangevraagd of verleend zijn wij bevoegd al onze verplichtingen jegens de wederpartij op te schorten en alle overeenkomsten als ontbonden te beschouwen met behoud van het recht van volledige schadevergoeding.
 1. Aansprakelijkheid, niet- toerekenbare tekortkoming
Behoudens de garantieverplichting zijn wij nimmer voor enige schade, van welke aard dan ook , jegens de opdrachtgever aansprakelijk . Zulke aanspraken, inbegrepen vergoeding van kosten, schaden en interesse wegens persoonlijke ongevallen, schade aan roerende en onroerende zaken of benadeling van bedrijfsbelangen en bedrijfsschade, hetzij direct of indirect, optredend bij de opdrachtgever of  in alle gevallen is beperkt tot het bedrag, dat de opdrachtgever aan ons op grond van de overeenkomst verschuldigd is. In afwijking van het bepaalde in het hiervoor genoemde artikellid, zijn wij nooit aansprakelijk voor schade van de opdrachtgever of derde,voortvloeiende uit door de opdrachtgever aan ons voorgeschreven productiewijze en/of materiaalgebruik. De opdrachtgever is gehouden ons te vrijwaren voor alle handelingen of nalatigheden,waarvoor wij op grond van het bepaalde in de algemene voorwaarden niet aansprakelijk zijn.
Een tekortkoming kan ons niet worden toegerekend, indien zij niet te wijten is aan onze schuld, noch krachtens wet,rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor onze rekening komt. Indien onze niet-toerekenbare tekortkoming van tijdelijke aard is en wij de overeenkomst niet tijdig kunnen nakomen, hebben wij het recht de overeenkomst op een later tijdstip uit te voeren, danwel de overeenkomst als ontbonden te beschouwen. In geen der situaties kan de opdrachtgever ons tot schadevergoeding aanspreken, behoudens het geval van ongerechtvaardigde verrijking . De ontbinding vindt in beide gevallen plaats door een schriftelijke verklaring , danwel rechterlijke uitspraak.
 1. Inbreuken op rechten van derden
Indien de koper ons opdraagt artikelen te vervaardigen naar tekeningen , modellen of monsters of andere van koper afkomstige aanwijzingen, neemt de koper de volle garantie op zich, dat door deze fabricage en/of levering van deze artikelen geen merk, octrooi handels model of enig ander recht van derden wordt aangetast. Indien een derde op grond van enig beweerd recht bezwaar maakt tegen de fabricage en/of levering van bovenbedoelde artikelen, zijn wij zonder meer gerechtigd terstond de fabricage en/of levering te staken en vergoeding van de gemaakte onkosten benevens schadevergoeding van de koper te verlangen, zonder dat wij onzerzijds tot enige schadevergoeding jegens de koper gehouden zijn.
 1. Geschillen, toepasselijk recht
Ten aanzien van geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met de uitvoering van overeenkomsten, waarbij deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is bij uitsluiting bevoegd de competente rechter van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht. Ten aanzien van procedures in kort geding ter verkrijging van voorlopige voorzieningen en van procedures waarvoor de kantonrechter bevoegd is, geldt het bepaalde in de vorige volzin niet. Het Nederlandse recht is op alle overeenkomsten van toepassing. 
 
Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Eemland te Amersfoort.